บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ได้ดอกเบี้ยสูง+ปลอดภาษี

บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ได้ดอกเบี้ยสูง+ปลอดภาษี การออมเงินคือหนทางเริ่มต้นสู่ความร่ำรวย และเป็นเส้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถบรรลุความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นความฝันที่จะซื้อบ้าน, รถ หรือการท่องเที่ยว

ดังนั้นจึงทำให้หลายคนที่ต้องการเก็บเงินออมให้ประสบผลสำเร็จนั้นเลือกการฝากเงินกับธนาคาร หลายคนเลือกใช้บริการเงินฝากประจำซึ่งช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยการออมเพราะต้องนำเงินฝากให้ครบทุกเดือนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่้ต้องการ

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆก็อยากนำเงินไปฝากด้วย เพราะผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากประจำทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นเรื่องการเสียภาษีเงินฝากด้วย แต่ด้วยข้อบังคับว่าแต่ละคนจะสามารถเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้เพียง 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ดังนั้นก่อนเลือกเปิดบัญชีควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการเปิดบัญชีให้ดีก่อน

การออมเงินคือหนทางเริ่มต้นสู่ความร่ำรวย และเป็นเส้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถบรรลุความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นความฝันที่จะซื้อบ้าน, รถ หรือการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงทำให้หลายคนที่ต้องการเก็บเงินออมให้ประสบผลสำเร็จนั้นเลือกการฝากเงินกับธนาคาร หลายคนเลือกใช้บริการเงินฝากประจำซึ่งช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยการออมเพราะต้องนำเงินฝากให้ครบทุกเดือนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่้ต้องการ

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆก็อยากนำเงินไปฝากด้วย เพราะผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากประจำทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นเรื่องการเสียภาษีเงินฝากด้วย แต่ด้วยข้อบังคับว่าแต่ละคนจะสามารถเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้เพียง 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ดังนั้นก่อนเลือกเปิดบัญชีควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการเปิดบัญชีให้ดีก่อน
* เมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
* ธนาคารจะต้องสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผ่านช่องทางบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ครบทุกงวดตลอดระยะเวลาการฝาก (ยกเว้นงวดแรกที่นำฝากตอนเปิดบัญชี)

* กรณีลูกค้าฝากครบกำหนดระยะเวลาและได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีแล้ว แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ เช่น กรณีที่บัญชีเงินฝากที่รับโอนปิดไปแล้ว เป็นต้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย โดยคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด ตามระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ลูกค้ามาปิดบัญชี พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยที่ได้รับ

การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
* หากฝากครบทุกงวดตามเงื่อนไขบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี แต่ไม่ได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่เปิดบัญชีปลอดภาษีมหาเศรษฐี และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย